ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗ ವಿಷಯ ಯು ಅರ್‌ ಎಲ್‌

QR ಕೋಡ್

1 ಕಾವೇರಿ 2.0 ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ https://youtu.be/XKgKpC89l14
2 ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ https://youtu.be/vVAUtAlgqyE
3 ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ https://youtu.be/vVAUtAlgqyE  
4 ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಾಜನ ಪತ್ರ Relinquishment Deed ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ವಿಧಾನ https://youtu.be/dD4ED-Mdg90
5 ಕಾವೇರಿ ೨.0 ತಂತ್ರಂಶದಲ್ಲಿ RTGS / NEFT ಮೂಲಕ ಸೃಜಿಸಿದ ಚಲನ್(Challan)ಗಳನ್ನು Save ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ . https://youtu.be/U1p6KKTwM6A  
6 RTGS ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸುವ ವಿಧಾನ https://youtu.be/_7GQDcm_Hdo
7 ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ದಸ್ತಾವೇಜು ಧೃಡೀಕೃತ ನಕಲು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ https://youtu.be/8bqySPYZyLc
8 ಮೊಬೈಲ್‌ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್‌ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ https://youtu.be/Jtq6nTtpu5A?si=OciJ-ahJA8PYOxpY

9 ಆನ್ ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಋಣಭಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ https://youtu.be/SFp2cz6nwm4?si=-ZNgD-clo1cX-kK-
10 ಕಾವೇರಿ-2 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಪರಿಚಯ https://youtu.be/I4LAPCK3q94?si=x_V0Z2vtmdg4KZ47
11 ಕಾವೇರಿ ೨.0 ತಂತ್ರಂಶದಲ್ಲಿ ಮರೆತುಹೋದ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದು https://youtu.be/zFaHOb9zG-8?si=0coVDje4auKyRJ7g
12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ( ಕ್ರಯದ ಅಧಿಕಾರ)   https://youtu.be/M8UDLZvnqlA
13 11 E ನಕ್ಷೆ ಅನುಸಾರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಡಾಟಾ ನಮೂದು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ  https://youtu.be/OBUBncGF2Co
14 ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ    https://youtu.be/hg2AOzxL1vw
15 ಜನರಲ್ ಪವರ್ ಆಪ್ ಅಟಾರ್ನಿ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ   https://youtu.be/ufHx5QQNqCE
16 ಕಾವೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾನ ಪತ್ರಗಳ ಡಾಟಾ ನಮೂದು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ  https://youtu.be/8moNw87pudE
17 ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಡೀಡ್   https://youtu.be/95SI6eJFiYI  
18 ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕರಾರು ಪತ್ರದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಬಂಧ ಡಾಟಾ ನಮೂದು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ   https://youtu.be/rLefL30dlw4  
19 ಪೆಂಡಿಂಗ್‌ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ   https://youtu.be/VxNn_ALkkDM  
20  ಕಾವೇರಿ 2.0 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಯದ ರದ್ದಿಯಾಯತಿ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  https://youtu.be/-2SKHyvQrBY
21 ಕಾವೇರಿ 2.0 ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್‌ ಸ್ವಾಧೀನ ರಹಿತ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ https://youtu.be/S-LwbHUHoog
22 ಕಾವೇರಿ 2.0 ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್‌ ಯಾ ಮರಣ ಶಾಸನ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ https://youtu.be/EL6N9mMAJiI
23 ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾವೇರಿ 2.0 ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ https://youtu.be/rlqXhtFfyXA
24 ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಯದ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಹಿತ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ https://youtu.be/ZWG1L5kJh1g
 25  ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶ ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  https://youtu.be/2tBnxWIYCu8  
26  ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶ ದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ https://youtu.be/OrYokrKm4D8  
27 ಕಾವೇರಿ 2.0 ನಲ್ಲಿ DTD ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ https://youtu.be/cK0CcDv283k
28  ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ದಾನ ಪತ್ರದ ನೋಂದಣಿ ಕಾವೇರಿ 2.0 https://youtu.be/K4Cf_JTxVl0  
29  ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಕ್ರಯಪತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಕಾವೇರಿ 2.0 https://youtu.be/sIJUKr_4t08  
30 ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ https://youtu.be/FlpyZSPcU7w
31 ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಬರಿಸುವುದು https://youtu.be/nIXySgelVlQ
32  ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು https://youtu.be/2lNPfC-wZU8  
33  ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ  https://www.youtube.com/watch?v=Koe94fkkndA  
34 ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ- 2 https://www.youtube.com/watch?v=ApyEOT8VhXY  
35 ಕಾವೇರಿ 2.0 ಲಾಗಿನ್ ಸೃಜಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು https://youtu.be/etMFBekX0pM
36  ಕಾವೇರಿ 2.0 ನಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಾಜನ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  https://youtu.be/ofCvtw5J9cs  
37 ಜಾಲತಾಣ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ https://youtu.be/Ok0mHy-nx5I

 

38

 

 

 

K2 ಚಲನ್‌

K2 ಚಲನ್‌ ತಯಾರಿಸುವುದು   https://youtu.be/esBTy1_nW5I  
39 K2 ಚಲನ್‌ ನೆಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   https://youtu.be/aMAUZtO2b7Y  
40 K2 ಚಲನ್‌ ಹಣ ಪಾವತಿ ದೃಢೀಕರಣ   https://youtu.be/pwFn6XyHAtQ  
41 ಋಣಭಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲು ಪತ್ರ  ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯನ್ನು Validate ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ https://youtu.be/5abalp7CBLc
42 ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಸಂಬಂಧ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವಿಧಾನ https://youtu.be/iMIqcEjh5TY
43 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೃಷಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ   https://youtu.be/3Vdq9DAWVw8  
44 ಕೃಷಿಯೇತರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ   https://youtu.be/wm1WV9fP7c0  
45 ದಸ್ತಾವೇಜು ನೋಂದಣಿ  ಸಮ್ಮರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ  https://youtu.be/PwH5uiP2cs0  
46 Y saved ಮತ್ತು Reference ನಂಬರ್ ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ https://youtu.be/fMcqgqzMAt0
47 ವಿಲ್ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ  https://youtu.be/4JFV4ba-eec

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-03-2024 12:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080